Regulamin Organizacyjny
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Trąbkach Wielkich
 
     
  Rozdział I – Postanowienia ogólne  
     
  § 1  
     
  Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa:  
     
  1. zakres działania i zadania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich,  
  2. organizację i strukturę Ośrodka,  
  3. zasady i zakres funkcjonowania poszczególnych stanowisk pracy.  
     
  § 2  
     
  1. Ośrodek jest samorządową instytucją Gminy Trąbki Wielkie.  
  2. Ośrodek realizuje zadania określone w Statucie zatwierdzonym Uchwałą Nr 3/I/2010 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Gminnej Instytucji Kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich.  
  3. Siedziba Ośrodka mieści się przy ulicy Sportowej 4 w Trąbkach Wielkich.  
  4. Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz organizowanie i popularyzacja rekreacji, sportu i turystyki wśród mieszkańców gminy.s  
     
  Rozdział II – Organizacja i struktura Ośrodka  
     
  § 3  
     
  1. Ośrodek funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań.  
  2. Na czele Ośrodka stoi dyrektor, który kieruje całokształtem działalności Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.  
  3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.  
  4. Dyrektor wykonuje swoje zadania w zakresie zarządzania Ośrodkiem przy pomocy głównego księgowego i podlegających mu pracowników.  
  5. Dyrektor zarządza majątkiem Ośrodka i zabezpiecza jego mienie, a w szczególności do zakresu jego działania i kompetencji należy:  
  a) kierowanie bieżącą działalnością,  
  b) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,  
  c) zarządzanie majątkiem Ośrodka,  
  d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,  
  e) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,  
  f) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,  
  g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,  
  h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,  
  i) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,  
  j) inne czynności powierzone przez Wójta Gminy.  
  6. Dyrektor na czas swojej nieobecności może wyznaczyć – w uzgodnieniu z Wójtem – inną osobę do pełnienia zastępstwa w jego imieniu.  
  7. Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowi:  
  a) dyrektor  
  b) główny księgowy  
  c) specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych  
  d) operator systemów komputerowych  
  e) referent ds. obsługi urządzeń komputerowych  
  f) pracownicy obsługi.  
  8. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu.  
     
  Rozdział III – Zasady i zakres funkcjonowania poszczególnych stanowisk pracy  
     
  § 4  
     
  Ośrodek działa według następujących zasad:  
  1. praworządności,  
  2. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,  
  3. podziału zadań pomiędzy pracowników Ośrodka oraz wzajemnego współdziałania.  
     
  § 5  
     
  Pracownicy w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Ośrodka działają na podstawie, i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. Ponoszą odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem Ośrodka.  
     
  § 6  
     
  Pracownicy Ośrodka są zobowiązani do zapewnienia obsługi działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, organizowanej przez Ośrodek na terenie Gminy Trąbki Wielkie.  
     
  § 7  
     
  Szczegółowe wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy czynności tych pracowników.  
     
  Rozdział IV – Postanowienia końcowe  
     
  § 8  
     
     
  Regulamin organizacyjny Ośrodka wchodzi w życie na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, po zasięgnięciu opinii Wójta.  
     
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich  
  Leszek Orczykowski  
     
  Zatwierdził  
  Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol  
     
     
  Załącznik Nr 1  
     
  do Regulaminu Organizacyjnego  
  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich  
     
     
  SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO  
  OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
  W TRĄBKACH WIELKICH  
     
 
Lp. Stanowiska pracy Podporządkowanie Status Etat
1. Dyrektor Wójt Powołanie 1/2
2. Główny księgowy Dyrektor Umowa o pracę 3/4
3. Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych Dyrektor Umowa o pracę 1/2
4. Operator systemów komputerowych Dyrektor Umowa o pracę 1/2
5. Referent ds. obsługi urządzeń komputerowych Dyrektor Umowa o pracę 3/4
6. Konserwator - palacz Dyrektor Umowa o pracę 1
7. Sprzątaczka Dyrektor Umowa o pracę 1/2
 
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 324

Utworzono dnia: 19.11.2013

Dokument wprowadził:
Zdzisław Cygert

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

30.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

29.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

29.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

29.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy

14.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Regulaminy