Załącznik do
Uchwały Nr 3/I/2010
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 12 lutego 2010 r.
 
  STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W TRĄBKACH WIELKICH
 
     
  ROZDZIAŁ I  
  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
     
  § 1  
     
  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Trąbki Wielkie, zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest samorządową instytucją Gminy Trąbki Wielkie. Posiada osobowość prawną oraz samodzielnie gospodaruje przydzielonym oraz nabytym mieniem.  
     
  § 2  
     
  Ośrodek działa na podstawie:  
 
 • 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
 • 3) niniejszego Statutu.
 
     
  § 3  
 
  1. 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Trąbki Wielkie.
  1. 2. Prawa i obowiązki organizatora wykonuje Wójt Gminy Trąbki Wielkie za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy Trąbki Wielkie.
  1. 3. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Trąbki Wielkie.
 
     
  § 4  
 
  1. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Trąbkach Wielkich przy ulicy Sportowej 4.
  1. 2. Terenem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Trąbki Wielkie.
 
  ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OŚRODKA
 
     
  § 5  
     
  Ośrodek służy zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz organizowanie i popularyzację rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Trąbki Wielkie.  
     
  § 6  
  1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest wspieranie i animowanie kulturowej i sportowej aktywności mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji w ramach zadań własnych, zleconych lub powierzonych na podstawie odrębnych porozumień, a w szczególności:
  1) edukacja kulturalna środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży, realizująca się w zainteresowaniach uczestników poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań, kursach, warsztatach, organizowanych konkursach, przeglądach, festiwalach we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej,
  1. 2) opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, twórczością ludową oraz ich promowanie,
  1. 3) rozpowszechnianie i rozbudzanie, zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
  1. 4) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,
  1. 5) prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od specyfiki środowiska, zmieniających się potrzeb, warunków i okoliczności,
  1. 6) organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom twórczym, samodzielnym artystom,
  1. 7) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Gminy,
  1. 8) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, z włączeniem współzawodnictwa placówek oświatowych,
  1. 9) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, sportowych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
  1. 10) promowanie zdrowego stylu życia,
  1. 11) współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich w realizacji w/w celów,
  1. 12) koordynowanie działań na terenie Gminy dotyczących organizacji imprez kulturowych, sportowych i rekreacyjnych,
  1. 13) wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb Gminy zgłaszanych przez Wójta,
  1. 14) organizowanie różnych form indywidualnej aktywności kulturalnej,
  1. 15) gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury, informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych i sportowych na terenie gminy,
  1. 16) upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury, sportu oraz twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzacja najcenniejszych wartości kultury narodowej,
  1. 17) wydawanie pisma samorządowego, między innymi promującego dorobek i osiągnięcia instytucji kultury, sportu, twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, najcenniejszych wartości kultury narodowej.
2. Zadania określone w ust. 1 Ośrodek realizuje poprzez:
  1. 1) prowadzenie sekcji artystycznych i sportowych,
  1. 2) organizację imprez kulturalno – sportowych mających na celu popularyzację celów statutowych,
  1. 3) organizację wypoczynku letniego i zimowego,
  1. 4) utrzymywanie i udostępnianie obiektów,
  1. 5) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
  1. 6) organizowanie imprez artystycznych, konferencji, spotkań okolicznościowych.
3. Ośrodek może prowadzić działalność, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.
 
     
  § 7  
     
  Ośrodek może prowadzić, na zasadach określonych odrębnymi przepisami:  
 
  1. a) impresariat artystyczny,
  1. b) świetlice, filie, czytelnie, wypożyczalnie, ogniska artystyczne, sekcje, koła zainteresowań,
  1. c) działalność wydawniczą,
  1. d) działalność gospodarczą np. wynajem pomieszczeń, świetlic, środka transportu oraz obiektów sportowych na cele kulturalne, handlowe i usługowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych,
  1. e) organizować kursy,
  1. f) organizować imprezy rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne, turystyczne itp.,
  1. g) świadczyć usługi z zakresu filmowania, fotografii,
  1. h) realizować imprezy zlecone (rodzinne, obrzędowe, okolicznościowe),
  1. i) świadczyć usługi handlowo – gastronomiczne,
  1. j) świadczyć usługi poligraficzne i reklamowe,
  1. k) prowadzić inną działalność usługową ze sfery kultury i sportu.
 
     
  § 8  
 
  1. 1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przekazywane są na realizację jego celów statutowych, a w szczególności może realizować za odpłatnością imprezy zlecone, prowadzić impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie szkolenia, reklamy, działalności wydawniczej i inne działania gospodarcze.
  1. 2. Działalność, o której mowa w ust, 1 nie może powodować ograniczenia działalności statutowej Ośrodka.
 
     
  § 9  
 
  1. 1. Realizacja zadań, o których mowa w § 6 następuje poprzez wykorzystanie obiektów przekazanych Ośrodkowi na podstawie odrębnych umów na które składają się m. in.:
  1.    - budynek Ośrodka z siedzibą główną, przy ulicy Sportowej 4 w Trąbkach Wielkich,
  1.    - biblioteki publiczne,
  1.    - boiska wiejskie,
  1.    - świetlice wiejskie,
  1.    - place zabaw,
  1. 2. Mienie zarządzane przez Ośrodek stanowi własność komunalną.
  1. 3. Przyjęcie przez Ośrodek poszczególnych składników mienia komunalnego w zarząd następuje w drodze stosownej decyzji i protokołu.
  1. 4. Ośrodek gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
 
     
  ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
 
     
  § 10  
 
  1. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
  1. 2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
  1. 3. Kadencja Dyrektora trwa 5 lat.
 
     
  § 11  
  1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. 1) kierowanie bieżącą działalnością,
  1. 2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
  1. 3) zarządzanie majątkiem Ośrodka,
  1. 4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  1. 5) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,
  1. 6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  1. 7) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
  1. 8) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
  1. 9) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,
  1. 10) inne czynności powierzone przez Wójta.
2. Na czas nieobecności Dyrektora – Dyrektor wyznacza w uzgodnieniu z Wójtem osobę, która będzie pełniła jego obowiązki.
 
     
  § 12  
 
  1. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
  1. 2. Pracownicy Ośrodka są zobowiązani zapewnić obsługę działalności kulturowej, sportowej i rekreacyjnej organizowanej przez Ośrodek na terenie Gminy Trąbki Wielkie.
 
     
  ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA
 
     
  § 13  
 
  1. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
  1. 2. Działalność statutowa Ośrodka finansowana jest ze środków Gminy oraz z innych źródeł.
  1. 3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Rada Gminy Trąbki Wielkie.
 
     
  § 14  
  Ośrodek uzyskuje przychody z:
  1. 1) wpływów z działalności statutowej,
  1. 2) przyznawanych corocznie dotacji z budżetu Gminy,
  1. 3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz uzyskiwanych z innych źródeł,
  1. 4) środków pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej.
 
     
  § 15  
     
  Ośrodek może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za niektóre swoje usługi.  
     
  § 16  
 
  1. 1. Dyrektor zapewnia sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je Wójtowi zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
  1. 2. Roczne sprawozdanie Ośrodka podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminę nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
 
     
  ROZDZIAŁ V
NADZÓR NAD OŚRODKIEM
 
     
  § 17  
 
  1. 1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Organizator.
  1. 2. Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Ośrodka.
  1. 3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
  1.     a) realizację zadań statutowych,
  1.     b) gospodarkę finansową.
 
     
  ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
     
  § 18  
     
  Zmiany Statutu mogą być dokonywane przez Radę Gminy Trąbki Wielkie w trybie właściwym dla jego nadania.  
     
  § 19  
     
  Rada Gminy Trąbki Wielkie może dokonać podziału lub połączenia albo likwidacji Ośrodka, przy czym zobowiązana jest przed wydaniem aktu o likwidacji albo o dokonaniu jego podziału lub połączenia, podać do publicznej wiadomości informację o takim zamiarze, w terminie określonym odrębnymi przepisami.  
     
  § 20  
     
  Ośrodek używa pieczęci podłużnej, zawierającej w pełnym brzmieniu nazwę i adres siedziby:  
     
  GMINNY OŚRODEK
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W TRĄBKACH WIELKICH
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4
 
     
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 339

Utworzono dnia: 19.11.2013

Dokument wprowadził:
Zdzisław Cygert

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

16.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

16.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

16.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

15.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

15.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

14.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

30.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

30.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

30.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

30.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

30.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

30.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

30.12.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut